بررسی توانایی گونه L. Capparis spinosa در کنترل علف‌های هرز در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﻊ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑ د ، ﻃﺒﯿﻌﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

2 داﻧﺸﯿﺎر داﻧشﮑده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

3 اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح نباﺗﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

چکیده

یکی از روش‌های کاهش مصرف علف‌کش‌ها، بهره‌گیری از ویژگی علف‌کشی برخی گونه‌های گیاهی است. گیاهان خودرو و دارویی موجود در مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاهان دارای ترکیب‌های شیمیایی بیشتری هستند و امکان وجود ویژگی علف‌کشی در آن‌ها محتمل‌تر است. بنابراین برای برای بررسی ویژگی علف‌کشی گونه‌ی کَوَر (Capparis spinosa L.) بر روی علف هرز پنیرک (Malva parviflora L.) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل‎های مورد بررسی شامل نوع اندام گیاهی مورد استفاده با دو سطح (ریشه و اندام‌های هوایی) و مقدار ماده گیاهی در چهار سطح (عصاره آبی با غلظت 0، 6/0، 9/0، 25/1 برای محیط آزمایشگاه و مقدار 0، 4، 8، 12 گرم پودر گیاه در هزار گرم خاک برای محیط گلخانه) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاه با افزایش غلظت عصاره ریشه و اندام هوایی کَوَر از 0 به 25/1 درصد، میانگین زمان لازم برای جوانه‌زنی به ترتیب از 1 روز به 4/1 و 2/2 روز افزایش یافت. در غلظت 25/1 درصد عصاره درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و همچنین وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه نسبت به شاهد به ترتیب 87، 90، 91، 83 و 73 درصد کاهش یافتند. همچنین در محیط گلخانه تأثیر مقدار پودر اضافه شده به خاک روی صفت‌های اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. در خاک تیمار شده با 12 گرم پودر، طول گیاهچه پنیرک در هفته دوم رشد نسبت به  شاهد 47 درصد کاهش یافت. به‌طور‌کلی نتایج این پژوهش بیان‌گر این است که این امکان وجود دارد که از ویژگی علف‌کشی گیاه گور برای مبارزه با علف‌های هرز بهره‌گیری کرد و مقدار مصرف سم را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها