اثرات حذف اثر خودهمبستگی بر تحلیل روند متغیرهای هیدرو اقلیمی (مطالعه موردی استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی آﺑﺨﯿﺰداری، دانشکده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بیابان، دانشگاه شیراز

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از تحلیل روند و شناخت نوسانات تاریخی در سامانه اقلیمی یکی از مهمترین نیازمندی‌ها در تحقیقات پیرامون تغییرات اقلیمی می‌باشد. جهت بررسی روند روش‌های مختلف پارامتریک و ناپارمتریک وجود دارد. در این میان روش ناپارمتریک من‌کندال کاربرد گسترده در بررسی روند سری‌های هیدرولوژیکی دارد. اما وجود خودهمبستگی در سری‌های هیدرولوژیکی باعث می‌شود تا احتمال وقوع خطای نوع اول افزایش پیدا کند. در این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر حذف اثر خود همبستگی ابتدا روند سری‌های زمانی بدون رفع اثر خودهمبستگی و سپس با اعمال روش پیش سفید کردن بدون روند (TFPW) و حذف اثر خودهمبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با حذف کردن اثر خودهمبستگی از تعداد ایستگاههایی که دارای روند منفی معنیدار بودند کاسته شد. بهطوریکه در مقیاس سالیانه و ماهیانه هیچ کدام از دادههای بارش موجود در 22 ایستگاه باران‌سنجی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار نشدند. بنابراین آنچه آشکار گردید جهت بررسی روند دادههای هیدروکلیماتولوژی بایستی اثر خود همبستگی از سری‌های زمانی حذف گردد تا منجر به ارائه نتایج صحیح و قابل اعتماد گردد.

کلیدواژه‌ها