برآورد مقدار مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی برای حفظ و احیای مناطق بیابانی (بررسی موردی: نوش آباد؛ شهرستان آران و بیدگل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

بوم نظام‌ها (اکوسیستم) به واسطه‌ کارکردهایی که در سامانه حمایت از حیات در زمین دارند از اهمیت زیادی بر خوردارند.در سال‌های اخیر اقتصاد‌دانان منابع طبیعی به ارزش‌گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداختند و پیشرفت قابل توجهی در ارزش‌گذاری خدمات محیط طبیعی و بوم شناختی (اکولوژیک) بوم نظام‌ها به‌دست آوردند. این بررسی مقدار تمایل به پرداخت افراد برای مشارکت در حفظ و احیاء منطقه بیابانی نوش‌آباد با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه دو بعدی را برآورد می‌کند. برای اندازه‌گیری مقدار تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیتاستفاده شده و برپایه روش حداکثر درست‌نمایی، اجزای مدل برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است متغیرهایی مانند جنسیت، کمبود منابع آبی (بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی)، درآمد ماهیانه خانواده تأثیر مثبت و معنی‌دار بر ممقدار تمایل به پرداخت مردم داشته‌اند و عواملی از قبیل: فعالیت زراعتی، فعالیت دامداری، مدیریت ضعیف مسئولین، تعداد اعضای خانواده و مبلغ پیشنهادی تأثیر منفی و معنی‌داری بر روی مقدار تمایل به پرداخت مردم داشته‌اند. هم چنین عواملی مانند سن، تحصیلات تاثیر مثبت و چرای دام تاثیر منفی بر مقدار تمایل به پرداخت مردم داشته‌اند؛ ولی این متغیرها در سطح مناسبی معنی‌دار نشده‌اند. میانگین تمایل به پرداخت افراد اخلاق گرا و پیامدگرا برای مشاکت در حفظ و احیاء منطقه بیابانی نوش آباد به ترتیب100000 و  99720 ریال برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها