پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

5 استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده

در چند دهة گذشته افزایش دمای زمین موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده‌ای در بیشتر سطح کرة زمین ایجاد شده است که از آن به عنوان تغییر اقلیم یاد می‌شود. هدف از این پژوهش، پیش‌بینی تغییرات اقلیمی توسط مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در دوره آینده برپایة سناریو A2  می­باشد. داده‌های روزانه بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، برای دو دورة 2015-2040 و 2040-2065، پیش‌بینی و با دوره پایه مورد مقایسه قرار گرفت. از 27 سال اول داده‌ها (1988-1961) برای واسنجی و از 12 سال دوم (1989-2001) برای اعتبارسنجی مدل استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد که برپایة سناریو A2 در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه، مقدار بارش میانگین سالانه در دوره‌های 2015- 2040 و 2040- 2065، نسبت به دورة پایه کاهش، دمای متوسط کمینه و دمای متوسط بیشینه نسبت به دوره پایه افزایش می‌یابد. ازآنجاکه کاهش بارش و افزایش دما یکی از عوامل اصلی بیابان­زایی می‌باشند، لذا ضروری است که مسئولین و برنامه ریزان استان در بخش‌های کشاورزی و منابع آب راهکارهای لازم را برای کاهش پیامدها و سازگاری با شرایط آب و هوایی جدید در نظر بگیرند.  

کلیدواژه‌ها