نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 گروه توسعه و مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ترویج کشاورزی پیرامون میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی شهرستان تفرش بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی، از نظر روش شناسی تحقیق از نوع توصیفی - استنباطی و از لحاظ پردازش داده‏ها از نوع علی ارتباطی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه کشاورزان شهرستان تفرش که تعداد آنها 9061 نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه حدود 300 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق پرسش نامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید.پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار میانگین کلی آلفای کرونباخ 832/0 و روایی پرسش نامه نیز با توجه به نظر کارشناسان فن مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار متغیر میزان اثربخشی تماس با کارشناسان کشاورزی، میزان اثر بخشی استفاده از نشریات ترویجی، میزان اثربخشی شرکت در بازدیدهای ترویجی و میزان اثربخشی شرکت در کلاس‌های آموزشی - ترویجی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی داشتند.

کلیدواژه‌ها