تعیین جوامع و تنوع کارکرد گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی مراتع خشک بندگودر، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانش‎آموختۀ دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

صفت های کارکردی در یک گونه، نشان دهندۀ ویژگی های بوم شناختی، راهبرد زندگی و توانایی آن برای زندگی در محیط و به ویژه تأثیرگونه بر فرآیندهای بوم نظام است. برای تعیین ویژگی های کارکردی گیاهان مرتعی، هفت نقطه با اختلاف ارتفاع 50 متر و فاصله های 1500 تا 2000 متر از یکدیگر در نظر گرفته شد. در هر نقطه، در راستای نوار (ترانسکت) عمود بر جهت شیب، 10 قطعه نمونه برداری مستقر شد. شش صفت کارکردی برای بررسی تنوع کارکرد گونه های گیاهی در جامعه، شامل ارتفاع گیاه، شکل رویشی، روش تکثیر، طول عمر، شکل زندگی و نوع تثبیت نیتروژن اندازه گیری و ثبت شد. گروه گونه های کارکردی و پنج شاخص تنوع کارکردی محاسبه شد. برای بررسی تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر شاخص های تنوع گونه ای و کارکردی از آزمون تجزیۀ واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بر شاخص های رائو و واگرایی کارکرد اثر معنی داری دارد و بر سه شاخص دیگر تأثیری ندارد. دو گروه کارکردی در منطقه شناسایی شد. مقایسه میانگین فراوانی و ارتفاع گونه های دو گروه نشان دهنده اختلاف معنی دار بین فراوانی و ارتفاع گونه های دو گروه است. نتایج حاکی از آن است که ویژگی های کارکردی ابزار مناسبی برای مطالعه و درک تغییرات محیطی فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها