تأثیر کاربرد دو نوع بیوچار ضایعات کشاورزی و دریایی بر برخی ویژگی‏های خاک شنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدة کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدة کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

فراوانی ضایعات محصولات کشاورزی و شیلاتی یکی از معضل­‌های محیط ­زیستی در مناطق مختلف است. تبدیل این ضایعات به بیوچار و کاربرد آنها در خاک یکی از روش‌های بهبود زیست بوم­‌های مختلف و نقش مهمی در پایداری آنها دارد. در پژوهش حاضر تأثیر تعلیقه (سوسپانسیون) بیوچار میگو و بادمجان بر برخی از ویژگی‌‏های شیمیایی خاک شنی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور نمونه‌‏های خاک با بافت شنی از اراضی کشاورزی اطراف بندرعباس به صورت دست نخورده در ستون‌‏هایی از جنس پلیکا به‌ترتیب با ارتفاع و قطر 25 و 20 cm جمع‌‏آوری شد. سپس تعلیقه‏‌های تهیه شده از بیوچار میگو (Fenneropenaeus merguiensis) و بادمجان (Solanum melongena) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه غلظت 0، 4 و g/l 8 در سه تکرار به خاک اضافه و به مدت 100 روز در شرایط رطوبتی ظرفیت زراعی و 50% آن در نهالستان نگهداری شد. در ادامه، ویژگی­‌های شیمیایی خاک شامل pH، EC، N، K، Ca، Mg و Na اندازه‌‏گیری شد. تحلیل آماری و مقایسه میانگین داده‏‌ها در سطح 5% بین تیمارهای مختلف بر اساس تجزیه واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان دهندۀ تأثیر معنی‏‌دار بیوچار میگو و بادمجان بر ویژگی‏‌های شیمیایی خاک شنی است. کاربرد بیوچار ضایعات میگو و بادمجان موجب افزایش معنی‌‏دار مقدار K، N و pH و کاهش EC ،Na و Ca نسبت به تیمار شاهد شد. بیشترین مقدار K مربوط به غلظت g/l 8 بیوچار میگو و بادمجان و بیشترین مقدار N نیز مربوط به تیمار g/l 8 بیوچار میگو بود. افزایش غلظت هر دو نوع بیوچار روند افزایشی در مقدار K و N نشان داده است. کمترین مقدار EC هم مربوط به غلظت g/l 8 بیوچار بادمجان بود. با توجه به نتایج به دست آمده کاربرد بیوچار ضایعات میگو و بادمجان در اصلاح خاک شنی پیشنهاد می‏‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Abbasi, F. (2015). Advanced Soil Physics. University of Tehran Press. Tehran, Iran, 320 pp. (in Farsi)
 2. Alavi, Saber. (2022). Effect of biochar suspension from fishery and agricultural wastes on some vegetative characteristics and concentration of heavy metals in Sporobolus arabicus in a soil contaminated with metals. Master’s. Thesis. Hormozgan of University. (in Farsi)
 3. Carter, S., Shackley, S., Sohi, S., Suy, T., & Haefele, S. (2013). The impact of biochar application on soil properties and plant growth of pot-grown lettuce (Lactuca sativa) and cabbage (Brassica Chinensis). Agronomy, 3(2), 404-418. Doi: 10.3390/agronomy3020404
 4. Chen, P., Xie, Q., Addy, M., Zhou, W., Liu, Y., Wang, Y., Cheng, Y., Yanling, C., & Ruan, R. (2016). Utilization of municipal solid and liquid wastes for bioenergy and bioproducts production. Bioresource Technology, 215, 163–172. Doi: 10.1016/j.biotech.2016.02.94
 5. Choudhary, M., Panday, S.C., Meena, V.S., Singh, S., Yadav, R.P., Mahanta, D., Mondal, T., Mishra, P.K., Bisht, J.K., & Pattanayak, A. (2018). Long-term effects of organic manure and inorganic fertilization on sustainability and chemical soil quality indicators of soybean-wheat cropping system in the Indian mid-Himalayas. Agriculture Ecosystems Environment. 257, 38–46. Doi: 10.1016/j.agee.2018.01.029
 6. Divband Hafshejani, L., Naseri, A., Hooshmand, A., Abbasi, F., & Soltani Mohammadi, A. (2017). Effect of Sugarcane Bagasse Biochar Application on Chemical Properties a Sandy Loam Soil. Irrigation Sciences and Engineering, 40(1), 63-72. Doi: 10.22055/JISE.2017.12667. (in Farsi)
 7. Fang, J., Gao, B., Chen, J., & Zimmerman, A. R. (2015). Hydro-chars derived from plant biomass under various conditions, Characterization, and potential applications and impacts. Chemical Engineering Journal, 267, 253–259. Doi: 1016/j.cej.2015.01.026
 8. Farrell, M., Kuhn, T.K., Macdonald, L.M., Maddern, T.M., Murphy, D.V., Hall, P.A., Singh, B.P., Baumann, K., Krull, E.S., & Baldock, J.A. (2013). Microbial utilisation of biochar-derived carbon. Science of the Total Environment, 465, 288–297. Doi: 1016/j.scitotenv.2013.03.090
 9. Gai, X., Liu, H., Liu, J., Zhai, L., Wang, H., Yang, B., Ren, T., Wu, S., & Lei, Q. (2019). Contrasting impacts of long-term application of manure and crop straw on residual nitrate-N along the soil profile in the North China Plain. Science of the Total Environment, 650, 2251–2259. Doi: 10.1016/j.scitoteny.2018.09.275
 10. Garg, V., Kaushik, P., & Dilbaghi, N. (2006). Vermi conversion of wastewater sludge from textile mill mixed with anaerobically digested biogas plant slurry employing Eisenia foetida. Ecotoxicology Environmental Safety, 65(3), 412–419. Doi: 10.1016/j.ecoenv.2005.03.002
 11. Guiley, A., Mousavi, A.A., & Kamgar Haghighi, A.A. (2016). Effect of Cattle Manure Biochar and Drought Stress on the Growth characteristics and Water Use Efficiency of Spinach under Greenhouse Conditions. Journal of Water Research in Agriculture, 30(2), 243-259. (in Farsi)
 12. Gul, S., Whalen, J. K., Thomas, B. W., Sachdeva, V., & Deng, H. (2015). Physico Chemical Properties and Microbial Responses in Biochar-amended Soils: Mechanisms and Future Directions. Journal of Agriculture, Ecosystems & Environment, 206, 46-59. Doi: 10.1016/j.agee.2015.03.015
 13. Huang,, Zhang, Z., Zhu, C., Yaming Zhai, Y., & Lu, P. (2019). Effect of biochar on sweet corn and soil salinity under conjunctive irrigation with brackish water in coastal saline soil. Scientia Horticulturae, 250, 405-413. Doi: 10.1016/j.scienta.2019.02.077
 14. Iren, O., & Ediene, V. (2021). Soil pH and Microbial Properties as Affected by Integrated Use of Biochar, Poultry Manure, and Urea. Pakistan Journal of Biological Sciences, 24(1), 90-98. Doi: 10.3923/pjbs.2021.90.98
 15. khadem, A., Raeisi, F., & Besharati, H. (2017). Review of Biochar Effects on Soil Physical, Chemical, and Biological Properties. Land Management Journal. 5(1), 13-30. (in Farsi). Doi: 10.22092/lmj.2017.113291
 16. Lara Mártez, J., and Acosta, N. (1992). Shrimp shell amendment, soil fertility, and tomato growth. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 76(1), 21–27. Doi: 10.46429/jaupr.v76i1.4117
 17. Lashari, M.S., Liu, Y., Li, L., Pan, W., Fu, J., Pan, G., Zheng, J., Zheng, J., Zhang, X., & Yu, X. (2013). Effects of amendment of biochar-manure compost in conjunction with pyroligneous solution on soil quality and wheat yield of a salt-stressed cropland from Central China Great Plain. Field Crops Research, 144, 113-118. Doi: 10.1016/j.fcr.2012.11.015
 18. Mahmoodian Choplou, A., Niknahad Gharmakher, H., & Yousefi, H. (2020). Biochar production from peach trees pruned foliage and its qualitative properties at different temperatures, Journal of Water and Soil Conservation, 27(3), 105-124. (in Farsi). Doi: 10.22069/JWSC.2020.17476.3294
 19. Malinska, K., Gola´ nska, M., Caceres, R., Rorat, A., Weisser, P., & Sl˛ezak, E. (2017). Biochar amendment for integrated composting and vermicomposting of sewage sludge—The effect of biochar on the activity of Eisenia fetida and the obtained vermicompost. Bioresource Technology, 225, 206–214. Doi: 10.101/j.biortech.2016.11.049
 20. Marezi, M., Farahbakhsh, M., & Kheial, S. (2016). Kinetics and Isotherm of Nitrate Sorption from Aqueous Solution Using Biochar, Water and Soil Science, 26(1-1), 145-158. (in Farsi)
 21. Miri, F., & Zamani babgohari, J. (2020). Effects of pyrolysis temperatures on some properties of Biochar of pistachio waste. Journal of Agricultural Engineering Soil Science and Agricultural Mechanization, (Scientific Journal of Agriculture), 43(1), 87-101. (in Farsi). Doi: 10.22055/AGEN.2020.31328.1514
 22. Moshtagh R, Moradi N., & Gholam H. (2022). Investigation of the role of biochar from eggplant plant residues and shrimp waste on some soil stability characteristics. Environmental Erosion Research, 12 (1), 1-17. (in Farsi)
 23. Najafi Ghiri, M., and Boustani, H. (2017). Effect of application of crop and licorice root residues and their biochars on potassium status of a calcareous soil, Journal of Water and Soil Conservation, 24(3), 77-93. (in Farsi). Doi: 10.22069/JWST.2017.12722.2741.
 24. Najafi-Ghiri, M. (2015). Effect of Different Biochars Application on Some Soil Properties and Nutrients Availability in a Calcareous Soil, Iranian Journal of Soil Research, 29(3), 352-358. (in Farsi). Doi: 10.22092/ILSR.2014.103501
 25. Nevo, E., and Chen, G. (2010). Drought and salt tolerances in wild relatives for wheat and barley improvement. Plant, Cell and Environment, 33(4), 670-685. Doi: 10.1111/j.1365-3040.2009.2107.x
 26. Noori Z, Delavar M A., & Safari Y. (2021). Applying Biochar and Mineral Amendments to Remediate the Chemical Properties of a Saline-Sodic Soil. Water Soil Science, 24 (4),21-36. Doi: 10.47176/jwss.24.4.41391
 27. Oliveira, L.S., Oliveira, D.S., Bezerra, B.S.; Pereira, B.S., & Battistelle, R.A.G. (2017). Environmental analysis of organic waste treatment focusing on composting scenarios. Journal of Cleaner Production, 155, 229–237. Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.08.093
 28. Page, A.L., Miller, R.H., & Keeney, D.R. (1982). Methods of soil Analysis, Part 2, second edition, American Society of Agronomy-Soil Science Society of America, Madison, USA, 1159p.
 29. parichehre, M., SadeghZadeh, F., Behmanyar, M., & Ghajar Sepanlu, M. (2017). Effects of Rice Straw and Dicer Biochars on Chemical Characteristics of Clay-Loam, Saline-Sodic Soil. Water and Soil Science, 27(4), 49-61. (in Farsi)
 30. Rezaie, N., Razzaghi, F., Sepaskhah, A., & Moosavi, S. (2018). Effect of biochar and irrigation water salinity on soil chemical properties after wheat harvest. Water and Soil Conservation, 25(4), 291-305. (in Farsi). Doi: 10.22069/JWSC.2018.14807.2987.
 31. Salehi, M., & Safaiee, M. (2019). 'The effect of applying organic fertilizer with fish and shrimp origin on some quantitative and qualitative traits of Carthamus tinctorius Crop Production. 11(4), 135-146. (in Farsi). Doi: 10.22069/EJCP.2019.14716.2106
 32. Shaabani Roofchaee A, Abrishamkesh S, Shabanpour Shahrestani M, & Fazeli Sangani M. (2020). Effect of olive kernel biochar suspension on physical properties and loss of an erosion-prone soil. Environmental Erosion Research. 10 (3),74-95. (in Farsi)
 33. Soltani Mohammadi, A., khodarahmi, Y., boroomand nasab, S., & Nasseri, A. (2019). Evaluation of Modified biochar and Zeolite Effect on Some Physical and Chemical Properties of loamy Soil, Water and Soil Resources Conservation, 8(4), 87-102. (in Farsi)
 34. Soobhany, N. (2019). Insight into the recovery of nutrients from organic solid waste through biochemical conversion processes for fertilizer production: A review. Cleaner Production., 241, 118413. Doi: 10.1016/j.jclepro.2019.118413
 35. Thomas, S.C., Frye, S., Gale, Nigel., Garmon, M., Launchbury, R., Machado, N., Melamed, S., Murray, J., Petroff, A., & Winsborough, C. (2013). Biochar mitigates negative effects of salt additions on two herbaceous plant species. Environmental Management, 129, 62-68. Doi: 10.1016/j.jenvman.2013.05.057
 36. Wang, Q., Wang, Z., Awasthi, M.K., Jiang, Y., Li, R., Ren, X., Zhao, J., Shen, F., Wang, M., & Zhang, Z. (2016). Evaluation of medical stone amendment for the reduction of nitrogen loss and bioavailability of heavy metals during pig manure composting. Technology. 220, 297–304. Doi: 10.1016/j.biortech.2016.08.081
 37. Zhang, L., and Sun, X. (2014). Changes in physical, chemical, and microbiological properties during the two-stage co-composting of green waste with spent mushroom compost and biochar. Bioresource Technology, 171, 274-284. Doi: 10.1016/j.biortech.2014.08.079