شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش گردشگری ورزشی در بیابان (بررسی موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

کویر یکی از غن‌ی­ترین توانمندی­‌های گردشگری ورزشی است و شاید در آینده کلید رونق اقتصادی در مناطق بیابانی، توجه به گرشگری مبتنی بر ورزش باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش گردشگری ورزشی در مناطق بیابانی در بین دانشجویان دانشگاه یزد بود. عوامل مؤثر به دو دسته عوامل فردی و اجتماعی تقسیم شدند. عوامل فردی شامل تناسب اندام و کسب لذت و آرامش و عوامل اجتماعی شامل رسانه جمعی، خانواده و همسالان بودند. جامعه‌ آماری، دانشجویان دانشگاه یزد بودند که 375 نفر به شیوۀ تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن با نظرخواهی از متخصصان گردشگری ورزشی و اعتبار آن با 0.89 تأیید شد. تجزیه و تحلیل استنباطی و مدل‌سازی بر پایه معادلات ساختاری بهره­‌گیری شد. یافته‌­ها با توجه به ضرایب معناداری Z و ضرایب مسیر نشان داد که عامل فردی کسب لذت و آرامش در پذیرش گردشگری ورزشی در بیابان در بین دانشجویان دانشگاه یزد تأثیر دارد ولی تأثیر عامل فردی تناسب اندام و عامل­‌های اجتماعی رسانه جمعی، خانواده و همسالان بر پذیرش گردشگری ورزشی در مناطق بیابان در بین دانشجویان دانشگاه یزد رد شد. همچنین مدل پژوهش با مقدار ضریب تبیین 0.124 مدلی ضعیف برازش شد. باتوجه به نتایج پیشنهاد می‌­شود نقشۀ جامع از مسیر کمپ­‌های مناطق بیابانی شهرستان یزد و جاذبه­‌های گردشگری ورزشی این مناطق آماده شود و همراه با برگزاری تورهای گروهی، با ایجاد نهادی متولی معین بر فعالیت­‌های گردشگری آن­ها نظارت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Alrawaf, T. I., Abubakar, I. R., Alshabibi, N. M., Al-Matar, K. M., Dano, U. L., Elhadi, E. M. A., Farooqi, M, A., Alshihri, F, S., Alzenifeer, B, M., & Al-Odah, M. A. (2023). The distribution of ecotourism activities and potential consequences for the Saudi desert ecosystem. Journal of Arid Environments213(10), 1-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2023.104950.
 2. Ashuri, T; Dosti, M; Razavi, M., & H; Hosseini, A. (2023). Entrepreneurial opportunities of sports tourism based on the geographical climate of Iran, Applied Research of Geographical Sciences, 23(70), 269-298. DOI: http://dx.doi.org/10.52547/jgs.23.70.3749 [In Persian] 
 3. Chogan, P. (2022). Exploring motivations and satisfaction of ecolodge patrons in desert areas of Iran. International Hospitality Review36(2), 358-372. DOI: https://doi.org/10.1108/IHR-12-2020-0071
 4. Corvo, P., & Verde, F. (2022). Sport and qality of life: practices, habits and lifestyles, Retrieved from https://link.springer.com/bookseries/6548
 5. Coscuner, M., & Cetin, A. (2023). A Discussion on whether virtual reality technology is an opportunity or a threat for the tourism industry. Selçuk Turizm ve Bilişim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 66-81.
 6. Dastgerdi, M., Salimi, M., Ranjbar, N., & Khosromanesh, R. (2022). Iranian Sport Tourism Development Model. Sports Business Journal2(2), 13-32. DOI: https://doi.org/10.22051/SBJ.2022.41749.1053 [In Persian].
 7. Falsolyman, M., Mikaniki, J., & Nikshoar, M. (2022). Desert ecotourism and sustainable rural development in South Khorasan Province. Green Management and Development1(1), 117-132. DOI: http://dx.doi.org/2010.22077/jgmd.2022.2284 [In Persian] 
 8. González-García, R. J., Mártínez-Rico, G., Bañuls-Lapuerta, F., & Calabuig, F. (2022). Residents’ perception of the impact of sports tourism on sustainable social development. Sustainability14(3), 12-32. DOI: https://doi.org/10.3390/su14031232
 9. Gould, D. (2019). The current youth sport landscape: identifying critical research issues. Kinesiology Review8(3), 150-161. DOI: https://doi.org/10.1123/kr.2019-0034
 10. He, X., & Li, Y. (2020). Research on the sustainable development path of sports tourism. Frontiers in Sport Research2(6), 90-97. DOI: 25236/FSR.2020.020612
 11. Hinz, O., Schulze, C., & Takac, C. (2014). New product adoption in social networks: why direction matters. Business Research, 67(1), 2836-2844. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.07.005
 12. Jalali, S., Mohebi, F., & Jafari, S. (2022). Investigating the factors of local indigenous sports in the development of sports tourism (case study: Yazd province). Advertising and Sales Management, 2(4), 149-161. DOI: https://doi.org/10.52547/JABM.2.4.149 [In Persian] 
 13. Jangra, R., Kaushik, S. P., & Saini, S. S. (2021). An analysis of tourist’s perceptions toward tourism development: Study of cold desert destination, India. Geography and Sustainability2(1), 48-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.02.004
 14. Jetzke, M., & Mutz, M. (2020). Sport for pleasure, fitness, medals or slenderness? differential effects of sports activities on well-being. Applied Research in Quality of Life15(1), 1519-1534. DOI: https://doi.org/10.1007/s11482-019-09753-w
 15. Katsikari, C., Hatzithomas, L., Fotiadis, T., & Folinas, D. (2020). Push and pull travel motivation: segmentation of the greek market for social media marketing in tourism. Sustainability, 12(11), 47-70. DOI: https://doi.org/10.3390/su12114770
 16. Manuel Andrade, J., Ramirez, S., & Ramirez, E. (2022). Tourist motivations: Case Tatacoa desert-Colombia. TEM Journal, 11(4), 1915- 1923. DOI: 18421/TEM114-60
 17. Mazloomi Soveini, F., & Gaspar, P. (2022). The effect of destination image on satisfaction and revisiting intention of desert sport tourists. New Studies in Sport Management, 3(2), 486-493. DOI: 22103/jnssm.2022.18555.1043
 18. Mirari, S., & Mhend, A. A. S. (2023). From sport tourism to Geosport. International Journal of Innovation and Applied Studies, 39(2), 689-696. Retrieved from http://www.ijias.issr-journals.org/
 19. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement30(3), 607-610. DOI: https://doi.org/10.1177/001316447003000308
 20. Niknejad, M. (2019). Desert tourism in Iran: challenges and prospects(Master's thesis, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)). Submitted to the Institute of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Tourism Management. Approval of the Institute of Graduate Studies and Research.
 21. Rehman, A., & Alnuzhah, A. S. (2022). Identifying travel motivations of Saudi domestic tourists: Case of Hail province in Saudi Arabia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 43(3), 1118-1128. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.43333-927
 22. Schreier, M., Oberhauser, S., & Prügl, R. (2007). Lead users and the adoption and diffusion of new products: Insights from two extreme sports communities. Marketing Letters, 18(1), 15-30. DOI: https://doi.org/10.1007/s11002-006-9009-3
 23. Sharifi Paichoon, M., & Ghaderi, M. (2022). Evaluation of geotourism capabilities of playa geomorphosites based on the modified Kamensko method (Case study of Yazd province). Quantitative Geomorphological Research, 11(3), 180-199. DOI: 22034/GMPJ.2022.346892.1358 [In Persian] 
 24. Shirkhodaie, M., farzan, F., & Alamtalab Poshtiri, S. S. (2017). Marketing of paintball. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 13(26), 15-26. DOI: 22080/jsmb.2017.1830 [In Persian] 
 25. Strandbu, Å., Bakken, A., & Stefansen, K. (2020). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. Sport, Education and Society, 25(8), 931-945. DOI: https://doi.org/10.1080/13573322.2019.1676221
 26. Teff‐Seker, Y., & Orenstein, D. E. (2019). The ‘desert experience’: evaluating the cultural ecosystem services of drylands through walking and focusing. People and Nature, 1(2), 234-24. DOI: https://doi.org/10.1002/pan3.28
 27. Araújo Vila, N., Fraiz Brea, J. A., & de Araújo, A. F. (2019). Health and sport. economic and social impact of active tourism. European journal of investigation in health, psychology and education, 10(1), 70-81. DOI: https://doi.org/10.3390/ejihpe10010007
 28. Wetzel, M., Odekerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177- 195. DOI: https://doi.org/10.2307/20650284
 29. Yap, G., Saha, S., Ndubisi, N. O., Alsowaidi, S. S., & Saleh, A. S. (2023). Can tourism market diversification mitigate the adverse effects of a blockade on tourism? evidence from Qatar. Tourism Economics, 29(4), 880-905. DOI: https://doi.org/10.1177/13548166211070742
 30. Zhang, P., Wang, J., & Li, R. (2023). Tourism-type ontology framework for tourism-type classification, naming, and knowledge organization. Heliyon, 9(4), 1-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15192
 31. Zhao, Y., Mei, X., & Guo, J. (2023). Influence of sustainable environment Based on a SWOT-PEST Model on sports tourism service integration development. Sustainability, 15(2), 1-14. DOI: https://doi.org/10.3390/su15021632