نویسنده = حسین آذرنیوند
بررسی تأثیر مالچ پاشی نفتی بر پوشش گیاهی و خاک ماسه‌زارها (صمدآباد سرخس)

دوره 2، شماره 4، مهر 1393، صفحه 43-50

10.22034/jdmal.2014.16658

جواد غلامی طبسی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی سرپرست


مقایسۀ دو نوع تراکم کشت گونه آتریپلکس کانیسنس (Atriplex canescens) برای ترسیب کربن در مراتع نودهک قزوین

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 1-10

10.22034/jdmal.2014.17043

حسین آذرنیوند؛ حسن مداحی عارفی؛ جمال آریان؛ آذین زارعی