تحلیل کمی راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با به کارگیری مدل لینمپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران.

2 دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به منظور افزایش بازدهی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌­های محدود در طرح­‌های مقابله با بیابان‌زایی، همواره نبود روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را در نظر بگیرد و از آن میان بر مبنای ساختاری نظام مند و دیدگاه گروهی، راه­‌حل­های بهینه را ارائه دهد، مشهود بوده است.  پژوهش حاضر با هدف ارائه روشی به منظور رتبه‌­بندی راهبردهای بهینه مقابله با بیابان زایی در دشت یزد- خضرآباد در قالب مدل های تصمیم­‌گیری چند معیاره با بهره گیری مدل لینمپ انجام گرفت. در این روش از طریق یافتن فاصله اقلیدوسی راهبردها با بهترین راهبرد، ارجح‌ترین راهبرد انتخاب شد، در این رابطه مسئله به یک مدل خطی ریاضی تبدیل شد، که پس از اجرای مدل در محیط نرم افزار لینگو، وزن هر راهبرد، فاصله از راهبرد ایده‌آل و راهبرد ایده‌آل برآورد شد. بر مبنای نتایج به دست آمده، از دیدگاه مدل ارزیابی لینمپ، بر مبنای ارجحیت پنج معیار نهایی نظرخواهی شده: تناسب و سازگاری با محیط زیست (C7)، تخریب منابع وخسارت محیطی و انسانی (C16)، منابع انسانی متخصص (C6)، ابزارهای علمی و فناوری (C5) و زمان (C2)، راهبردهای توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با فاصله 16/20، جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با فاصله 16/22، تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با فاصله 16/35، به ترتیب به عنوان مهم‌ترین راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی در منطقه تشخیص داده شد. نتایج پژوهش حاضر به مدیران مناطق بیابانی این امکان را می‌دهد که امکانات و سرمایه‌های محدود تخصیص یافته برای مهار بیابان‌زایی را به شیوه‌های درست و کارآمد به کارگیرند. بنابراین، نتایج رتبه‌بندی مذکور می تواند باعث  افزایش میزان موفقیت اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و احیاء اراضی در منطقه مورد مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadi, H. (1998). Applied geomorphology, Desert and wind erosion. Tehran, Iran: Tehran University press. (in Farsi)
 2. Akbari, M., Neamatollahi, E., & Neamatollahi, P.)2019(. Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis. Ecological Indicators, 98, 587-598.
 3. Asgharpour, M. J. (2017). Multi-Criteria Decision Making. Tehran, Iran: Publication of Tehran University. (In Farsi)
 4. Azar, A., & Rajabzadeh, A. (2018). Applied decision making with an approach of Multi-Attribute Decision Making (MADM). Tehran, Iran: Negah Danesh. (In Farsi)
 5. Azimi, M., Heshmati, Gh. A., Farahpour, M., Faramarzi, M., & Abbaspour, K.C. (2013). Modeling the impact of rangeland management on forage production of sagebrush species in arid and semi-arid regions of Iran. Ecological Modeling, 250, 1-14.
 6. Bayat, M. (2017). Improvement of Methanol Synthesis Process through a Novel Sorption-Enhanced Fluidized-bed Reactor, Part II: Multiobjective Optimization and Decision-making Method. Gas Processing Journal. 5(1), 35-44.
 7. Briassoulis, H. )2019(. Combating land degradation and desertification: The Land-Use Planning Quandary. Land. 8(27), 1-26.
 8. Bowyer, C., Withana, S., Fenn, I., Bassi, S., Lewis, M., Cooper, T., Benito, P., & Mudgal, S. )2009(. Land degradation and desertification. European Parliament; Brussels, Belgium: Policy Department Economic and Scientific Policy.
 9. D’Odorico, P., Bhattachan, A., Davis, K. F., Ravi, S., & Runyan, C.W. )2013(. Global desertification: Drivers and feedbacks. Advances in Water Resources. 51, 326-344.
 10. Esmaelian, M., Mohammady, S., Abdollahi, S. M., & Alimohammadi, M.  (2014). Development and application of LINMAP, PROMETHEE IV, and FIS in continuous Multi-Criteria Decision-Making problems. Industrial management perspective. 3(4), 111-136.
 11. Geist, H. (2017). The causes and progression of desertification. London, UK: Routledge.
 12. Gharachelo, S., Ekhtesasi, M.R., Zareian Jahromi, M., & Samadi, M. B. (2010). Evaluation of current condition of desertification using I.C.D Model, case study: Khezrabad, Yazd. Iranian journal of Range and Desert Reseach, 17(3), 402-420. (in Farsi)
 13. Ghodsipour, S. H. (2016). Analytical Hierarchical Process (AHP). Tehran, Iran: Amir Kabir University press. (in Farsi)
 14. Ghorbani, M., & Avazpour, L. (2017). Analysis of structural characteristics of rural women network for establishment of collaborative management in desert areas (Pilot: Tajmir Village, carbon sequestration international project, South Khorasan province). Range and Desert Research, 24(2), 383-391. (in Farsi)
 15. Grau, J. B., Anton, J. M., Tarquis, A. M., Colombo, F., Rios, L., & Cisneros, J. M.  (2010). Mathematical model to select the optimal alternative for an integral plan to desertification and erosion control for the Chaco Area in Salta Province (Argentine). Biogeosciences Discussions, 7, 2601–2630.
 16. Hatami, M., & Shafieardekani, M. (2014). The effect of industrialization on land use changes; evidence from intermediate cities of Iran. Current Life Sciences, 4, 11899– 11902.
 17. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). (2018). Summary for policymakers of the assessment report on land degradation and restoration of the intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. Bonn, Germany: IPBES secretariat.
 18. Mauerhofera, V., Ichinoseb, T., Blackwellc, B. D., Willigd, M.R., Flinte, C.G., Krausef, M.S., & Penkerg, M. )2018(. Underuse of social-ecological systems: A research agenda for addressing challenges to biocultural diversity. Land Use Policy, 72, 57-64.
 19. Mirdeilami, S, Z., Moradi, E., & Pessarakli, M. (2019). The role of local settlements in combating desertification of Isfahan's desert rangelands. Rangeland Science, 9(3), 202-218.
 20. Mirhashemi, M. S., Mohseni, S., Hasanzadeh, M., & Pishvaee M. S. (2018). Moringa oleifera biomass-to-biodiesel supply chain design: An opportunity to combat desertification in Iran. Cleaner Production, 203, 313-327.
 21. Mohammadian jazy, M. R., Rezaie, H., & Esmaelian, M. (2014). Evaluating and selecting the suitable strategies for after-sales services using LINMAP and TOWS mixed method. (After-sales service organization of CNG stations as a case study). MSc Thesis. Faculty of Virtual Learnings Deparatment of Management, University of Isfahan. (in Farsi)
 22. Mullet, G. M., & Karson, M. J. (1986). Percentiles of LIN MAP conjoint indices of fit for various orthogonal arrays: a simulation study. Marketing Research. 23(3), 286-290.
 23. National Action Program (NAP). (2004). The national action program to combat desertification and mitigate the effects of drought of Islamic Republic of Iran. Forest, Range and Watershed Management Organization. Tehran, Iran: Pooneh press. (in Farsi)
 24. Razavi Hajiagha, S. H., Sadat Hashemi, S., Zavadskas E. K., & Akrami, H. (2012). Extensions of LINMAP model for multi criteria decision making with grey numbers. Technological and Economic Development of Economy. 18(4), 636-650.
 25. Reynolds, J. F., Stafford-Smith, M., 2002. Global desertification: do humans cause deserts?. Berlin, Germany: Dahlem University Press.
 26. Rezaei Dolatabadi, H., Esmailian, M., & Mohammadi Jazi, M. R. (2013). Evaluation and selection of appropriate after sales service strategy using combined TOWS and LINMAP techniques, case study: CNG post service organization, MSc Thesis. Faculty of Virtual Education, Department of Management, Isfahan University. (in Farsi)
 27. Rezaei Moghaddam, M. H., Sedighi, A., Fasihi, S., & Karimi Firozjaei, M. (2018). Effect of environmental policies in combating aeolian desertification over Sejzy Plain of Iran. Aeolian Research, 35, 19-28.
 28. Sadeghi Ravesh, M. H. )2008(. Investigation of effective desertification factors on environmental degradation. Ph.D Thesis. Faculty of Environment, Department of Environmental Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University. (in Farsi)
 29. Sadeghi Ravesh, M. H. (2013). Assessment of combat desertification alternatives using Permutation method, case study: Khezrabad region, Yazd province. Environmental Management and Planning, 3(4), 5-14. (in Farsi)
 30. Sadeghi Ravesh, M. H. (2014). Evaluation of combat desertification alternatives by using BORDA ranking model, Case study: Khezrabad region, Yazd province. Environmental Management and Planning. 4(2), 5-16. (in Farsi)
 31. Sadeghi Ravesh, M. H. (2019). Evaluation of de-desertification alternatives In Ardekan- Khezr Abad plain by using Shannon Entropy method and ORESTE model. Environmental Erosion Research. 4(8), 19-40. (in Farsi)
 32. Sadeghi Ravesh, M. H., Ahamadi, H., Zahtabian, G. H., & Tahmoures, M. (2010). Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) in assessment of de-desertification alternatives. Range and Desert Research, 17(1), 35-50. (in Farsi)
 33. Sadeghi Ravesh, M. H., & Jabalbarezi, B. (2019). Evaluation of combat desertification alternatives by using Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), Case study of Khezerabad region in Yazd Province. Environmental Technology and Sciences. 21(8), 101-112. (in Farsi).
 34. Sadeghi Ravesh, M. H., & Khosravi, H. (2014). Application of AHP and ELECTRE models for assessment of de-desertification alternatives in central Iran, DESERT, 19-2,141-153.
 35. Sadeghi Rravesh, M. H., & Khosravi, H. (2015). Application of Network Analysis Process (ANP) in assessment of combating desertification alternatives. Desert Ecosystem Engineerin Journal. 4(8), 11-24. (in Farsi)
 36. Sadeghi Ravesh, M. H., & Khosravi, H. (2016). Evaluation of combat desertification alternatives by using Individual Borda Ranking model. Desert Ecosystem Engineering Journal. 5(12), 109-121. (in Farsi)
 37. Sadeghi Ravesh, M. H., & Khosravi, H. (2018). Assessment of de-desertification approaches using Multi Attribute Decision Making (MADM) and Principal Factor Analysis (PFA). Geographical Explorations of Desert Areas, 6(1), 229-255. (in Farsi)
 38. Sadeghi Ravesh, M. H., & Khosravi, H. (2020). Identifying the most appropriate of combat desertification alternatives by using the Eigenvector Method and the Vikor Model. Natural Environmental Hazards, 9(25), 25-44. (In Farsi)
 39. Sadeghi Ravesh, M. H., Khosravi, H., Abolhasani, A., & Shekoohizadeghan, S. (2016). Evaluation of de-desertification alternatives by using PROMETHEE model in Khezrabad region. Geography and Geology. 8(2), 1-14.
 40. Sadeghi Ravesh, M. H., Khosravi, H., & Ghasemian, S.  (2015). Application of fuzzy analytical hierarchy process for assessment of combating-desertification alternatives in the central Iran. Natural Hazard. 75, 653-667.
 41. Sadeghi Ravesh, M. H., Khosravi, H., & Ghasemian, S. (2016). Assessment of combating strategies using the Liner Assignment (LA) method. Solid Earth. 7, 673-683.
 42. Sadeghi Ravesh, M. H., Zehtabian, G. R., Ahmadi, H., & Khosravi, H. (2012). Using analytic hierarchy prosess method and ordering technique to assess de-desertification alternatives, case study: Khezrabad, Yazd, IRAN. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7, 51-60.
 43. Sadeghi Ravesh, M. H., & Tahmoures, M. (2014). Evaluation of alternatives to combat desertification using FTOPSIS model. Environmental Engineering and Sciences Quarterly. 1(3), 79-94. (in Farsi)
 44. Sadeghi Ravesh, M. H., & Zehtabian, G. (2013). Combat desertification alternatives classification with using of Multi Attribute Decision Making (MADM) view point and Weighted Sum Model (WSM), Case study: Khezrabad region, Yazd province. Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandeghi), 100, 1-11. (in Farsi)
 45. Salvati, L., Kosmas, C., Kairis, O., Karavitis, C., Acikalin, S., Belgacem, A., Solé-Benet, A., Chaker, M., Fassouli, V., Gokceoglu, C. Gungor, H., Hessel, R., Khatteli, H., Kounalaki, A., & Carlucci, M. (2016). Assessing the effectiveness of sustainable land management policies for combating desertification: A data mining approach. Environmental Management, 183(3), 754-762.
 46. Samaie, A., & Hosseini, S. H. (2016). Decision making analysis- Linmap method, decision making analysis course seminar, Faculty of Industrial Engineering, Khaje Nasireddin Toosi University of Technology. (in Farsi)
 47. Sepehr, A., & Parvian, N. (2012). Desertification vulnerability mapping and developing combating strategies in the ecosystem of Khorasan Razavi Province using PROMETHEE Algorithm, Researches in Earth Sciences, 2(8), 71- 85. (in Farsi)
 48. Sharifi, M., & Farahbakhsh, Z. (2016). Investigation about temperature and humidity anomalies between pleistocene and present times; reconstruction of climate condition using geomorphic evidence (case study: Khezrabad-Yazd). Physical Geography Researches, 47(4), 583-605.
 49. Sheibani Tezerji, A. R., & Keshtkar, M. M. (2016). Multi-objective optimization of compression refrigeration cycle of unit 132 south pars refineries. Energy Equipment and Systems, 4(2), 147-160.
 50. Soltaninejad, M., Javari, M., Noroozi, A. A., & Javadi, S. A. (2019).  Evaluation of vegetation changes in desertification projects using RS-GIS techniques. Arid Biome, 9 (1), 153-165. (in Farsi)
 51. Srinivasan, V., & Shocker, A. D. (1973). Linear programming techniques for multidimensional analysis of preferences. Psychometrika. 38(3), 337-368.
 52. Tzeng, G. H., & Huang, J. J. (2011). Multiple attributes decision making methods and applications. Boca Raton, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 53. United Nations (UN). (2015). Transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development; resolution adopted by the general assembly on 25 September 2015; A/RES/70/1; 4th Plenary Meeting; New York, NY, USA: United Nations press.
 54. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). (1994). United Nations Convention to Combat Desertification. Paris, France: UNCCD.
 55. United Nations (UN). (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015; A/RES/70/1; 4th Plenary Meeting; United Nations: New York, NY, USA.
 56. Wang, W., & Liu, X. (2013). An extended LINMAP method for multi-attribute group decision making under interval-valued intuitionistic fuzzy environment. Procedia Computer Science. 17, 490-497.
 57. Wang, X. M., Zhang, C. X., Hasi, E., & Dong, Z. B. (2010). Has the three norths forest shelterbelt program solved the desertification and dust storm problems in arid and semiarid China? Arid Environment, 74, 13–22.
 58. Yang, L., & Wu, J. (2012). Knowledge-driven institutional change: An empirical study on combating desertification in northern china from 1949 to 2004. Environmental Management,110, 254-266.