تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

چکیده

به‌منظور بررسی اثرات اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری مرزه (Satureja hortensis L.) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور تولیدی، آزمایشی با چهار تیمار (بذرهای حاصل از گیاه مادری طی اعمال چهار سطح تنش خشکی (100درصد (شاهد)، 75درصد، 50درصد، 25درصد ظرفیت زراعی) و چهار تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. بذور جوانه‌زده در هر روز شمارش و پس از ده روز در نهایت صفات درصدجوانه‌زنی، سرعت جوانهزنی، سرعت جوانه‌زنی روزانه، متوسط جوانهزنی روزانه، شاخص جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول گیاهچه، بنیه بذر و وزن هزاردانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی اعمال شده بر گیاه مادری بر سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه، طول ریشهچه و بنیه بذر در سطح یک درصد و بر درصد جوانه‌زنی در سطح 5 درصد معنی‌دار بوده و تاثیر معنی‌داری بر وزن هزار دانه بذر، جوانه‌زنی روزانه، سرعت جوانه‌زنی روزانه و شاخص جوانه‌زنی نداشت. بیشترین درصد جوانه‌زنی (75/97 درصد) مربوط بذور تولیدی از ظرفیت زراعی 100% وکمترین درصد با50/87درصد مربوط به تنش 50 درصد ظرفیت زراعی بود که با تنش 25 و 75 درصد ظرفیت زراعی اختلاف معنی‌داری نداشتند. بیشترین سرعت جوانه‌زنی نیز (95/10 بذر در روز) در تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی بهدست آمد و کمترین مقدار با 94/7 بذر در روز مربوط به تیمار 100 درصد ظرفیت زراعی بود. بیشترین بنیه بذر نیز (15/5) مربوط به تیمار 100 درصد ظرفیت زراعی بود که با تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی اختلاف معنی‌داری نداشت و کمترین میزان 07/4 مربوط به تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی بود که با تیمار 25 درصد ظرفیت زراعی اختلاف معنی‌داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها