دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 1-106 (9 مقاله) 
مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک

صفحه 107-112

10.22034/jdmal.2017.24801

سهیلا پویان؛ عاطفه جبالی؛ مسعود منتظرقائم؛ محمد زارع؛ سیدامیدرضا میرنژاد