بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات بینالمللی بیابان، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی توان رسوبزایی رخساره‏های مختلف ژئومورفولوژی در منطقه آران از دستگاه تونل باد و مدل اریفر استفاده شد. نتایج بدست آمده از تونل باد نشان داد که بیشترین سرعت آستانه فرسایش در شرایط طبیعی متعلق به رخساره پوسته‎های سخت و خشک دشت رسی با سرعت آستانه بیش ازm/s13 و سپس اراضی پفی و اراضی کشاورزی – رسی با سرعتی برابر m/s12 می‌باشد کمترین سرعت آستانه فرسایش متعلق به خاک‌های ریز دانه لومی – شنی دشت سر پوشیده با سرعتی برابرm/s5/6 می‌باشد.همچنین نتایج بدست آمده شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد نشان داد که پایدارترین رخساره، رخساره دشت رسی و اراضی پفی با میزان رسوبی معادل 0 تا 2/175 تن در کیلومتر مربع در سال می‏باشند که در کلاس فرسایش I و حساس‌ترین رخساره، رخساره‌ پهنه‎های ماسه‏ای همراه با پوشش سنگریزه‏ای و دشت رسی – تپه ماسه‏ای با میزان رسوبی معادل 09/5450 تا 04/5517 تن در کیلومتر مربع در سال که در کلاس فرسایشیIV طبقه بندی شده است. درصورتی که پایدارترین رخساره در مدل اریفر رخساره اراضی کشاورزی با میزان رسوب 1/415 تن در کیلومتر مربع در سال که در کلاس فرسایشیII و حساس‏ترین رخساره، رخساره پهنه‏‎ها و تپه‎های ماسه‎ای با میزان رسوبی معادل 6/1168 تن در کیلومتر مربع در سال که در کلاس فرسایشیIV قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها