مقایسه روش‌های مختلف طبقه‌بندی کاربری اراضی با رویکرد بهره‌گیری از باند حرارتی در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان.

2 استادیار دانشگاه زابل

3 گروه جغرافیا، زمین و علوم محیطی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه پلی‌موث، پلی‌موث، دوون، بریتانیا.

چکیده

در پژوهش حاضر چهار خوارزمیک (الگوریتم) طبقه‌بندی نظارت‌شده حداکثر احتمال، فاصلة‌ ماهالانویس، حداقل فاصله و شبکة عصبی مصنوعی با و بدون بهره­گیری از باند مادون قرمز حرارتی TIR1، برای تهیة نقشه کاربری اراضی استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که در رویکرد با و بدون باند TIR1، الگوریتم حداکثر احتمال از بیشترین مقدار دقت کلی و ضریب کاپا برخوردار می‌باشد. در خوارزمیک­های حداکثر احتمال و فاصله ماهالانویس، استفاده از باند حرارتی موجب افزایش دقت طبقه‌بندی شده‌ است، اما در خوارزمیک­های شبکه عصبی مصنوعی و حداقل فاصله، اعمال رویکرد باند حرارتی موجب کاهش چشمگیر دقت طبقه‌بندی میشود. در واقع استفاده از داده‌های حرارتی به همراه دیگر باندهای طیفی جهت تولید نقشه کاربری اراضی، موجب می‌شود تا جداسازی طبقه‌هایی که ویژگی های طیفی نزدیک به­هم دارند، آسان­تر شود. بررسی نقشه کاربری اراضی استان خراسان جنوبی نشان داد که اراضی بایر در حدود 60 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است و به طور کلی بیش از 90 درصد از مساحت استان دارای زمین‌های عاری از پوشش گیاهی یا پوشش گیاهی بسیار ضعیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها