دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، فروردین 1397، صفحه 1-111 (8 مقاله) 
نقش دفن رسوبات ماسه‌بادی بر ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیک گونه رمس (Hammada salicornica )

صفحه 15-24

10.22034/jdmal.2018.32320

اصغر مصلح آرانی؛ عصمت جعفری؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ حمید سودایی زاده