برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره‌های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره لندست 8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استاد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

آلبیدو (سپیدایی) سطح زمین یکی از مهم­ترین متغیرهای ژئوفیزیک کنترل کننده در مطالعات بیلان انرژی سطح است. این کمیت از مؤلفه­های مورد نیاز برای بررسی­های محیطی و اقلیمی است. سنجش از دور به­عنوان ابزاری کارآمد برای پایش گستردة آلبیدو سطوح زمین، در دهه­های اخیر معرفی شده است و روابط مختلفی برای برآورد آن به­وسیلة داده­های ماهواره­ای، ارائه شده است. تاکنون از طریق داده­های سنجنده­های مختلف، محاسبة ضریب آلبیدو انجام شده است. در پژوهش حاضر، مقدار آلبیدو سطح رخساره­های مختلف ژئومورفولوژی، اراضی زراعی و پوشش آسفالت در دشت یزد- اردکان با بهره­گیری از روش جدید محاسبه مبتنی بر داده­های رقومی سنجندة عملیاتی تصویرساز سرزمین (OLI) ماهوارة لندست 8 انجام شد. در این راستا، داده­های مورد نیاز از هر فراداده 9 تصویر لندست 8 در فصل تابستان و پاییز سال1396 استخراج شد. سپس با بهره­گیری از داده­های هواشناسی، آلبیدو برآوردشد. نتایج نشان داد که بین مقدار آلبیدو در رخساره­های متفاوت و دیگر پوشش سطح زمین، اختلاف وجود دارد. میانگین آلبیدو سطح در اراضی رسی 30/0، سنگفرش­ 22/0، تپه ماسه­ای 24/0، اراضی بایر 26/0، پهنه ماسه­ای 24/0، اراضی زراعی 23/0 و در سطوح آسفالت 24/0 متغیر بوده است. بیشترین مقادیر آلبیدو برآوردشده با داده­های رقومی OLI، به­ترتیب در رخساره­های اراضی رسی بدون پوشش، اراضی رسی با پوشش، اراضی بایر، تپه ماسه­ای بدون مالچ، پهنه ماسه­ای، تپه ماسه­ای مالچ­پاشی شده، پوشش سطحی آسفالت، اراضی زراعی و سنگفرش بیابان دیده شده است.

کلیدواژه‌ها