تأثیر بایوپرایمینگ بذر بر برخی از ویژگی‌های جوانه‎‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boiss درشرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ آزمایشگاه مرکزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر بایوپرایمینگ بذر همراه باکتری‌های محرک رشد گیاهی بر برخی از صفات جوانه‌زنی و رشد گونه Astragalus ovinus Boissدر شرایط تنش خشکی صورت گرفت. پژوهش به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در بررسی حاضر صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین مدت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، کلروفیل a، b، کاروتنویید، وزن تر و خشک ریشه‌چه، ساقه‌چه، برگ جنینی و گیاه‌چه و طول ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاه‌چه اندازه‌گیری شد. عامل اول، باکتری‌های محرک رشد گیاهی در پنج سطح شامل Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula، Azospirillum lipoferm (Beijerinck) Tarrand، Bacillus cereus Frankland، Azotobacter chroococcum Beijerinck و تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت. عامل دوم تنش خشکی بود که در 4 سطح شامل صفر، 2/0-، 4/0- و 8/0- مگاپاسکال اعمال شد. از میان چهار باکتری مورد استفاده در تلقیح بذرها، باکتری‌های A. lipoferumو A. chroococcum به دلیل عدم موفقیت جوانه­زنی حذف و به­عنوان عامل بیماری­زا شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که بهره­گیری از دو باکتری‌ محرک رشد P. aeruginosa  وB.cereus، کل ویژگی­های جوانه‌زنی (درصد، سرعت، میانگین مدت جوانه‌زنی و بنیه بذر) و رشد (وزن تر و خشک، طول، رنگدانه‌های فتوسنتز) گونه A. ovinus را افزایش داد. همچنین بر پایة نتایج می‌توان استنباط کرد که این دو باکتری‌ در سطح­های مختلف تنش خشکی بر افزایش رشد گیاه A. ovinus موثر بوده­اند. به طور کلی، این دو باکتری نقش کاهشی برروی تاثیر منفی تنش خشکی در گیاه A. ovinus داشته اند.

کلیدواژه‌ها