بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

انتشار گرد و غبار توسط باد پیامدهای قابل توجهی برای اکوسیستم‌ها و سلامت انسان‌ دارد. افزودن مواد مؤثر در خاک‏های تخریب شده روشی مناسب برای ثبات در تجمع خاک می‎باشد که می‎تواند منجر به کاهش تولید گرد و غبار شود. برای بررسی تأثیر بیوچار و پوشش گیاهی بر بهبود خاک در برابر فرسایش باد، یک مطالعه آزمایشگاهی در تونل باد انجام شد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بیوچار پوست چوبی گردو با نام علمیJuglans regia L. ، پودر پوست چوبی گردو و سه الگوی پوشش گیاهی ردیفی، تصادفی و زیگزاگ بر فرسایش بادی خاک دشت شهرکرد که یکی از کانون‌های گرد و غبار است، انجام شد. بیوچار و پودر پوست چوبی گردو به مقدار 5٪ وزنی به خاک جداگانه و به همراه سه الگوی پوشش گیاه مصنوعی، در یک دوره 60 روزه در تونل باد شبیه‌سازی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اصلاح خاک می تواند به طور غیرمستقیم پتانسیل فرسایش باد را کنترل نماید. میزان خاک فرسایش یافته در روز 60 آزمایش برای نمونه شاهد 1455، الگوی ردیفی 1270، تصادفی 840 و زیگزاگ  397 گرم بر متر مربع بود که الگوی گیاهی زیگزاگ نسبت به سایر الگوها سبب کاهش بیشتر فرسایش گردید. بیوچار و پودر پوست چوبی گردو به ترتیب منجر به خاکدانه‌سازی82/46 و 16/24 درصدی نسبت به نمونه شاهد شدند که باعث افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش می شوند. در نتیجه بیوچار و پودر به همراه پوشش قادر هستند خاک را ثابت و سبب افزایش پایداری خاک و منجر به کاهش فرسایش بادی شوند.

کلیدواژه‌ها