برآورد توان بیابان‌زایی استان یزد با بهره‌گیری از شاخص‌های DVI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران.

2 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه پیام نور، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران،‌ ایران.

چکیده

بیابان‌­زایی یکی از چالش­‌های مهم در بسیاری از کشورهای دنیا است و این پدیده بعنوان تهدیدی جدی برای بسیاری از مناطق از جمله مناطق خشک و نیمه­‌خشک محسوب می­‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به شناسایی مناطق آسیب‌­پذیر استان یزد در برابر بیابان‌­زایی با استفاده از شاخص DVI پرداخته است. در پژوهش حاضر از اطلاعات کتابخانه‌­ای، بررسی­‌های آماری مربوط به جمعیت استان یزد، داده­‌های اقلیمی استان یزد و مدل رقومی ارتفاعی SRTM 30m استفاده شده است. مهم­ترین نرم‌­افزارهای مورد استفاده، نرم‌­افزار ArcGIS و SPSS بودند که بر پایۀ شاخص آسیب­‌پذیری DVI به­‌کاربرده شدند. در شاخص DVI از 9 معیار  در قالب چهار گروه: جمعیتی، آب‌­و­هوایی، توپوگرافی و  خاکشناسی بهره­‌گیری می­‌شود. همچنین بر خلاف پژوهش‌­های پیشین، از مدل ANP نیز به‌­منظور وزن‌­دهی به شاخص‌­ها استفاده شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشان داده است که حدود 84% از وسعت استان یزد دارای توان آسیب‌­پذیری زیاد و خیلی زیادی است که عمدتا شامل مناطق شمالی و مرکزی استان یزد است. همچنین بر اساس نتایج حاصله، در بین شهرستان های استان یزد، شهرستان­‌های خاتم و بهاباد دارای کم­ترین درصد آسیب‌­پذیری و شهرستان­‌های یزد، میبد و اردکان دارای بیشترین پتانسیل آسیب­‌پذیری هستند. مجموع نتایج حاصله از این پژوهش نشان داده است که بخش‌­های زیادی از استان یزد از جمله مناطق شمالی و مرکزی آن دارای پتانسیل آسیب­‌پذیری زیادی هستند که نیازمند توجه ویژه و اجرای برنامه‌­های بلندمدت برای جلوگیری از آسیب­‌پذیری و افزایش بیابان‌­زایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Baraka, K., Chandra, M., Sekaran, D., & Barak, K. (2012). Sensitivity of land to desertification and environmental sensitivity indices in agricultural ecosystems (1984 and 2008) in the region of Boustan, Ecological Economics, 1, 834-837. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.03.012
 2. Capozzi, F., Di Palma, A., De Paola, F., Giugni, M., Iavazzo, P., Topa, M. E., & Giordano, S. (2018). Assessing desertification in sub-Saharan peri-urban areas: case study applications in Burkina Faso and Senegal. Geochemical Exploration, 190, 281-291. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2018.03.012
 3. Feng, Q., Ma, H., Jiang, X.M., Wang, X., & Cao, S.X. (2015). What Has Caused Desertification in China? Scientific Reports, 5, 1-8. DOI: https://doi.org/10.1038/srep15998
 4. Flores, E. S., & Yool, S. R. (2007). Sensitivity of change vector analysis to land cover change in an arid ecosystem. Remote Sensing, 28(5), 1069–1088. DOI: https://doi.org/10.1080/01431160600868482
 5. Honardoust, F., Ownegh, M., & Sheikh, V. (2011). Assessing desertification sensitivity in the northern part of Gorgan Plain, southeast of the Caspian Sea, Iran. Environmental Sciences, 5(3), 205-220. DOI: https://doi.org/3923/rjes.2011.205.220 [In Persian]
 6. Iran Statistics Center. (2016). Demographic information of Yazd province.https://www.amar.org.ir [In Persian]
 7. John, R., Chen, J.Q., Lu, N., & Wilske, B. (2009). Land cover/land use change in semi-arid Inner Mongolia: 1992–2004. Environmental Research Letters, 4, 1–9. DOI: https://doi.org/1088/1748-9326/4/4/045010
 8. Kalyan, S., Sharma, D., & Sharma, A. (2021). Spatio-temporal variation in desert vulnerability using desertification index over the Banas River Basin in Rajasthan, India. Arabian Journal of Geosciences14(1), 1-13. DOI: https://doi.org/1007/s12517-020-06417-0
 9. Kazeminia, A., Rangzan, K., & Mahmoud Abadi, M. (2017). Assessment of Desertification using the MEDALUS model (Case study: the lands of west Ahvaz). RS and GIS for Natural Resources, 8(2), 111-126. [In Persian]
 10. Lamchin, M., Lee, W.K., Jeon, S.W., Lee, J.Y., Song, C., & Piao, D. (2017). Correlation between desertification and environmental variables using remote sensing techniques in Hogno Khaan, Mongolia. Sustainability, 9, 519. DOI: https://doi.org/10.3390/su9040581
 11. Ma, Z., Xie, Y., Jiao, J., Li, L., & Wang, X. (2011). The construction and application of an Aledo-NDVI based desertification monitoring model. Procedia Environmental Sciences, 10(C), 2029–2035. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.09.318
 12. Maghsoudi, M., & Pireh M. (2022). Identifying Vulnerable Areas to Desertification using the DVI Index (Case study: Kerman province). Environmental Erosion, 12 (3), 1-17. [In Persian]
 13. Mombeni, M., Karamshahi, A., Azadnia, F., Garaee, P., & Karimi, K. (2016). Assessment of desertification intensity using IMDPA method (Case study: Dashte Abbas, Ilam). RS and GIS for Natural Resources, 7(3), 100-112. [In Persian]
 14. Nadi, M., Kalantari, S., Khavaninzadeh, A., & Tazeh, M. (2022). Evaluation of desertification situation in Tabas city based on technogenic desertification indicators using satellite images. Ecosystem Management, 2(2), 34-45. DOI: https://doi.org/10.22034/emj.2022.254751 [In Persian]
 15. Salehi, A., & Karasi, P. (2021). The role of man-made factors in desertification east of Isfahan. Spatial Planning, 11(3), 1-24. DOI: https://doi.org/10.22108/sppl.2021.126373.1546 [In Persian]
 16. Shirghir, S., & Masoudi, M. (2021). Hazard Assessment of Desertification Using the New Model of Proposed MEDALUS. Watershed Research, 2(34), 133-148. DOI: https://doi.org/10.22092/wmej.2021.352966 [In Persian]
 17. Tavares, J.D.P., Baptista, I., Ferreira, A.J., Amiotte-Suchet, P., Coelho, C., Gomes, S., & Varela, L. (2015). Assessment and mapping the sensitive areas to desertification in an insular Sahelian mountain region Case study of the Ribeira Seca Watershed, Santiago Island, Cabo Verde. Catena, 128, 214-223. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.10.005
 18. Vorovencii, L. (2017). Applying the change vector analysis technique to assess the desertification risk in the south-west of Romania in the period 1984–2011. Environmental Monitoring and Assessment, 189 (10). 1-17. DOI: https://doi.org/1007/s10661-017-6234-6
 19. Wang, X., Hua, T., Lang, L., & Ma, W. (2017). Spatial differences of aeolian desertification responses to climate in arid Asia. Global and Planetary Change, 148, 22-28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.11.008
 20. Zolfaghari, F., & Khosravi, H. (2016). Assessment of Desertification Severity Using IMDPA Model in Saravan Region. Geography and Environmental Planning, 2(27), 87-102. DOI: https://doi.org/10.22108/gep.2016.21817 [In Persian]