دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 1-129 (9 مقاله) 
ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

صفحه 13-27

10.22034/jdmal.2018.30645

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

صفحه 28-42

10.22034/jdmal.2018.30648

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی