مقایسه مقاومت مالچ های غیرزنده در برابر گرما، آبشویی و فشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧش آﻣﻮخته ; کارشناسی ارشد ﻣﺪﻳﺮﻳت مناطق بیابانی، داﻧشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 هیات علمی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

استفاده از مالچ یکی از رایج‌ترین روش‌های تثبیت خاک برای جلوگیری از فرسایش بادی و کنترل ریزگرد است. در همین ارتباط، پایداری مالچ‌ها در برابر عوامل فرساینده محیطی می‌تواند در انتخاب ترکیب و نوع مالچ موثر باشد. در این پژوهش مقاومت به فشار (با نفوذسنج جیبی) تعدادی از مالچ‌های غیرزنده در شرایط بیابانی در دماهای متفاوت شبیه‌سازی شد. همچنین برای ارزیابی مقدار شستشوی سطحی، مالچ‌های مورد نظر در برابر پاشیدن جریان آب و رطوبت‌دهی مورد آزمون قرار گرفتند. تیمار‌های تهیه شده شامل 13 نوع مالچ شامل ترکیبات متفاوت از مالچ پلیمری و مالچ‌های مخلوط ماسه، پودر سنگ، لجن کنورتور و خاک منطقه با دانه‌بندی و درصد رس بالا، دو نوع خاک بستر شامل خاک با فرسایش متوسط و شدید و سه سطح اعمال حرارت محیطی یعنی دمای محیط، 50 و 60 درجه سانتی‌گراد در سه تکرار بودند. نتایج بیانگر آن بود که بیشترین تحمل و مقاومت فشاری مربوط به تیمارهای مالچ پلیمری بوده که با خاک با فرسایش شدید بستر سازی شده و تحت تاثیر دماهای 50 و 60 درجه سانتی‌گراد قرار گرفته بودند.همچنین نتایج حاصل از پاشیدن آب به روی تیمارها نشان داد که مالچ‌های پلیمری در برابر شستشو از مقاومت بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها