دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 1-80 (6 مقاله) 
بررسی وضعیت آلودگی پساب ناشی از فرآوری سنگ آهن در مناطق بیابانی (بررسی موردی: منطقه بافق)

صفحه 14-25

10.22034/jdmal.2015.18323

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ حسن وقارفرد؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور


ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

صفحه 65-78

10.22034/jdmal.2015.18332

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان