تأثیر رسوبگذاری سیلاب بر تغییرات ویژگی‌های پوشش گیاهی و خاک سطحی دشت آبدالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران.

2 استادیار گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ‌کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیلاب­‌های گسترش یافته و رسوبات موجود در آن بر پوشش گیاهی سطح دشت آبدالان دوگنبدان بعد از 24 سال از زمان اجرای طرح پخش سیلاب بوده است. به این منظور، تغییرات تراکم و تنوع پوشش گیاهی همراه با ویژگی‌­های خاک سطح عرصه گسترش سیلاب مبنای تأثیرگذاری سیل‌گیری­‌های متنوع قرارگرفت. برای تعیین ویژگی­‌های تراکم و درصد پوشش گیاهی، درصد سنگ و سنگریزه، لاشبرگ و خاک لخت و نیز ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در هر یک از مناطق عرصۀ پخش سیلاب و شاهد، 3 نوار (ترانسکت) به طول m100 مستقر و در قطعه­‌های m21 اندازه‌­گیری و نمونه­‌برداری انجام شد. نتیجه بررسی­‌های میدانی گیاهان موجب شناسایی 36 گونه گیاهی و 33 جنس متعلق به 14 تیره شد. مهم­ترین خانواده­‌های گیاهی مشاهده شده در منطقه، Asteraceae، Poaceae و Fabaceae بودند. نتایج نشان داد که در منطقه پخش سیلاب 34 گونه گیاهی و در منطقه شاهد 25 گونه گیاهی وجود دارد. از این تعداد، 12 گونه گیاهی فقط در منطقه پخش سیلاب و 2 گونه گیاهی فقط در منطقه شاهد مشاهده شد و 23 گونه گیاهی نیز به صورت مشترک در هر دو عرصه پخش سیلاب و شاهد وجود داشت. مطابق نتایج، درصد پوشش و تراکم گیاهان در عرصه پخش سیلاب نسبت به عرصه شاهد به ترتیب 32.8% و 4.4% افزایش یافته ­است. همچنین بررسی نتایج ویژگی­‌های فیزیکوشیمیایی خاک از افزایش درصد رس، سیلت و ماسه و کاهش سنگریزه در عرصه پخش سیلاب نسبت به شاهد حکایت داشت. وجود رطوبت کافی و رسوب­‌های ریزدانه مناسب برای نگهداشت رطوبت مورد نیاز در مدت زمان طولانی­‌تر و نیز بذرهای موجود در رسوبات، موجب رشد و افزایش تراکم و تاج پوشش گیاهان در عرصه پخش سیلاب شده است. عملیات پخش سیلاب بر دشت آبدالان با تغییر ویژگی­‌های فیزیکی خاک سطحی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، احیای پوشش سطحی منطقه را موجب­ شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Assadi, M. (1986-2018). Flora of Iran. Iranian Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Vols 1-149. (in Farsi)
 2. Atarod E, M., Baghestani Maybody, N., Barkhordari, J., & Mirjalili, A. (2018). Effects of flood water spreading on vegetation cover characteristics (Case Study: Serizi- Bafgh Plain in Yazd province). Range and Desert Research, 25(2), 289-297. (in Farsi)
 3. Barabadi, H., Zehtabian, Gh.R., Tavili, A., Dadrasi Sabzevar, A., & Khosravi, H. (2013). The Effects of Floodwater Spreading on Success Rate of Cultivated Species Planting and Combating Desertification (Case Study: Flood Spreading Station of Barabad, Sabzevar). Desert Management, 1(1), 1-12. (in Farsi)
 4. Barkhordari, J., Tireh Shabankareh, K., Zare Mehrjerdi, M., & Khalkhali, M. (2009). Study of water spreading effects on quantitative and qualitative changes of pastural cover: A case study in station of Sarchahan water spreading (Hormozgan province). Watershed Researches in Pajouhesh & Sazandegi, 22(1), 65-72. (in Farsi)
 5. Barkhordari, J., Zare Mehrjardi, M., & Yousefi, M. (2014). Impact of Flood water spreading on Soil and vegetation parameters in Sarchahan station - Hormozgan. Watershed Researches, 27(2), 33-42. (in Farsi)
 6. Bayat Movahhed, F. (2005). Water spreading impacts on vegetation cover and standing crop production in the part of Zanjan plain. Pajouhesh & Sazandegi, 18(2), 34-41. (in Farsi)
 7. Bayat Movahhed, F., & Moosavi, A. (2007). Study of water spreading impact on plant species changes in Zanjan. Range and Desert Research, 14(2), 222-231. (in Farsi)
 8. Chezgi, J., & Soheili, E. (2021). Application of TOPSIS and VIKOR Decision Making Models in Site Selection of Flood Spreading Projects in Arid and Semi-Arid Region. Desert Management, 8(16), 169-182. (in Farsi)
 9. Dahmardeh Ghaleno, M., Nohtani, M., & Askari Dehno, S. (2019). Studying impact of flood water spreading on changes of vegetation and topsoil in koh‌ khajeh flood spreading station, Sistan. Watershed Engineering and Management 11(1), 211-219.
 10. Forouzeh, M., Heshmati, Gh. (2008). Investigation the effect of floodwater spreading on some of the characteristics of vegetation and soil surface parameters (Case study: Gareh Bygone plain). Pajouhesh & Sazandegi, 21(2), 11-20 (in Farsi).
 11. Forouzeh MR., & Sharafatmandrad, M. (2012). The effect of water spreading system on the functionality of rangeland ecosystems. Arid Land, 4(3), 292–299.
 12. Ghahreman, A. (1975–2013). Flora’s color of Iran. Research Institute of Forests and Rangeland Publications, volumes 1-27. (in Farsi)
 13. Ghasemi, A., Hydari Heshmat Elah, H., Fakhri, F., Azadfar, D., & Sadeghi, S.M. (2009). Evaluation of the effect of flood spreading on some arid zone plants species with respect to the physico - chemical properties of desert soils (A case study, Bushehr province Range and Desert Research, 16(3), 362-374. (in Farsi)
 14. Hubbell, DS., & Gardner, J.L. (1944). Some Edaphic and Ecological Effects of Water Spreading on Range Lands. Ecology, 25(1), 27-44.
 15. Kenneth, J.B., Stromberg, J.C., & Lite, Sh.J. (2005). Response of Herbaceous Riparian Plants to Rain and Flooding on the San Pedro River, Arizona, USA. Wetlands, 25(1), 210–223.
 16. Jafari, A., Khosravanian, H., & Avazzadeh Tavakoli, F. (2011). Investigation of the effects of flood water spreading on improving quantity and quality of rangelands vegetation cover (Case Study: Flood water spreading station of Tangestan, Busher province). Range and Watershed Management, 64(3), 257-266. (in Farsi)
 17. Jafari Haghighi, M. (2003). Methods of sampling and analysis of soil physical and chemical analysis with emphasis on theory and practical importance. Neda Zoha Press. 236 p. (in Farsi)
 18. Mahdavi, Kh., Azarian, A., Javadi, M., & Mahmoodi, J. (2016). Effects of flood spreading on some physic-chemical properties and soil fertility (Case study: Band-E Alikhan area, Varamin). Rangeland, 10(1), 68-81. (in Farsi)
 19. Mesdaghi, M. (2003). Rangeland management in Iran. Imam Reza University press. 4th press, 333p. (in Farsi)
 20. Mirjalili, A., Tabatabaeizadeh, M., Hakimzadeh, M.A, & Mashhadi, N. (2016). Investigation effect of floodwater spreading on vegetation and soil (Case study: Floodwater spreading of Miankooh, Yazd). Desert Management, 4(7), 26-34 (in Farsi).
 21. Mozafarian, V., (2005). Plant Taxonomy. Amir Kabir Publishing, 1100p. (in Farsi)
 22. Padyab, M., & Feiznia, S. (2013a). Sediment yield determination of different geological formations in Gachsaran floodwater spreading field. Range and Watershed Management, 65(4), 473-482. (in Farsi)
 23. Padyab, M., Feiznia, S., & Shafei, A. (2013b). Assessment of the effects of floodwater spreading on soil fertility (Case study: Gachsaran floodwater spreading station). Range and Desert Research, 20(1), 161-171. (in Farsi)
 24. Padyab, M., Feiznia, S., Hassan Ahmadi., & Shafei, A. (2014). An investigation on the effect of floodwater spreading on physicochemical soil attributes (Case study: Gachsaran Floodwater spreading station). Range and Watershed Management, 67(2), 177-187. (in Farsi)
 25. Padyab, M., & Feiznia, S. (2016). Determination of the lower permeability systems floodwater spreading using shallow sediment granolumetry Case study: Gachsaran Floodwater spreading station. Range and Desert Research, 23(1), 108-117. (in Farsi)
 26. Rechinger, K.H. (1963-2015). Flora Iranica. Vols. 1-181. Austria: Akademische Druck U, Verlagsantalt, Graz.
 27. Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography. Clarendon Press, Oxford.