دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1401، صفحه 1-98 (6 مقاله) 
ارزیابی تطبیقی مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان

صفحه 15-36

10.22034/jdmal.2022.545156.1361

هادی زارع پور؛ عباسعلی ولی؛ حمید قربانی؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ سید حسن علوی نیا