دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1401، صفحه 1-100 (6 مقاله) 
شبیه‌سازی مکانی تخریب سرزمین با بهره‌گیری از مدل نسبت فراوانی در دشت قزوین

صفحه 21-38

10.22034/jdmal.2022.550268.1379

اعظم ابوالحسنی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ امید رحمتی؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ پائولو دی‌اودوریکو