دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، مهر 1393 (6 مقاله) 
نقش ویژگی‌های توپوگرافی، خاکی و اقلیمی بر ذخیره کربن آلی خاک دیم‌زارهای استان کرمانشاه

صفحه 51-65

10.22034/jdmal.2014.16659

اطهر کاوه؛ محمدحسین مهدیان؛ یحیی پرویزی؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسن مسیح آبادی


تأثیر تغییر معیارهای اقلیمی و هیدرولوژیک بر بیابان‏زایی دشت مهران

صفحه 66-75

10.22034/jdmal.2014.16660

کامران کریمی؛ ریحانه مسعودی؛ سارا نخعی نژادفرد؛ بهناز زهتابیان