دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1393 (7 مقاله) 
بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت گرمسار

صفحه 11-20

10.22034/jdmal.2014.17058

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ ریحانه مسعودی؛ حسن خسروی


مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقۀ بیابانی ورامین

صفحه 21-36

10.22034/jdmal.2014.17059

بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ فاطمه منیری؛ بهناز زهتابیان