نویسنده = غلامرضا زهتابیان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی جهت شرب و کشاورزی در دشت یزد-اردکان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-119

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


2. تعیین مؤثرترین شاخص‌های معیار آب و آبیاری بر شدت بیابان‎زایی (بررسی موردی: دشت‌های کاشان و آران بیدگل)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-38

سید علی وصالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند


3. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-78

ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان


4. ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان‌زایی دشت یزد- اردکان براساس دو معیار آب و اقلیم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

جواد رفیع شریف آباد؛ غلامرضا زهتابیان


5. ارزیابی تأثیر تغییرات زمانی شرایط اقلیمی و وضعیت آب زیر‌زمینی بر شدت بیابان‌زایی دشت گرمسار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-48

سید مهرداد طباطبائی‌فر؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد رحیمی؛ حسن خسروی؛ شیما نیکو


6. تاثیر پخش سیلاب بر موفقیت بوته‌کاری و بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب برآباد سبزوار)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

حسن برآبادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علی طویلی؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ حسن خسروی