دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 19، آذر 1400، صفحه 1-102 (6 مقاله) 
تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقه جنوب سبزوار

صفحه 87-102

10.22034/jdmal.2021.535788.1345

مرضیه اکبری؛ محمد تقی دستورانی؛ علی اکبر عباسی؛ فرشته رحیمی آغ چشمه