دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1402، صفحه 1-104 (6 مقاله) 
بررسی تأثیر رویشگاه و نوع اندام عصاره‌گیری شده بر ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه کور (.Capparis spinosa L) به عنوان یک گیاه مرتعی و دارویی

صفحه 57-72

10.22034/jdmal.2023.2008607.1430

الهه زمانی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ سیدمهدی کلانتر؛ حمید سودائی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ اسرا کاپان اوغلو