دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1402، صفحه 1-116 (6 مقاله) 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر عامل‌های طبیعی و انسانی بر افت سفرۀ آب زیرزمینی در دشت میناب

صفحه 1-18

10.22034/jdmal.2023.2000814.1412

جعفر بهاری میمندی؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل پور؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


ارزیابی تغییر مقدار تبخیر و تعرق مرجع در ایران طی دهه‌های اخیر

صفحه 39-58

10.22034/jdmal.2023.2000984.1413

آمنه یحیوی دیزج؛ خدیجه جوان؛ شهریار خالدی؛ طیبه اکبری ازیرانی


بررسی ارتباط وضعیت آبخوان دشت ایسین بندرعباس با تغییرات کاربری اراضی

صفحه 95-116

10.22034/jdmal.2023.1990499.1409

مهتاب صالحی؛ رسول مهدوی؛ مرضیه رضایی؛ علیرضا نفرزادگان؛ مهدی قربانی