دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399 
2. بازنگری طبقه‌بندی اقلیمی کشور ایران بر پایۀ متغیرهای اقلیمی

صفحه 17-36

تقی طاوسی؛ چکاوک خواجه امیری خالدی؛ محمدرضا سالاری فنودی